Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN ZAKUPÓW I PŁATNOŚCI ONLINE

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów Produktów i płatności online na stronie internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.bialystok.pttk.pl.

Sprzedającym jest stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3, 15-002 Białystok), prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000105323 oraz działalność organizatora turystyki na podstawie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Ułatwiających Nabywanie Usług Turystycznych pod numerem 02/11, nr Regon: 050501737, zwane także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– pod numerami telefonów: +48 570 15 15 45, +48 570 67 17 17 (koszt połączenia za minutę wg stawki operatora telefonii komórkowej)

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: ro.pttk.bialystok@gmail.com.

 • 1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Produkt:
 1. wycieczka jednodniowa lub spacer
 2. impreza turystyczna z noclegiem, do której zastosowanie maja przepisy ustawy o  imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 24.11.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2361)
 3. usługa przewodnicka
 4. rzecz ruchoma (np. wydawnictwa, odznaki, książeczki)
 5. oraz inne rzeczy ruchome/usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 1. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 2. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 3. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bialystok.pttk.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
 5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • 2 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bialystok.pttk.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Wypełnienie formularza zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, a także zaakceptowanie postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności. 
 4. Sklep Internetowy Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku prowadzi sprzedaż detaliczną dla osób indywidualnych oraz grup turystycznych za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT lub VAT-marża (procedura Vat marża dla biur podróży). Na zakupione Produkty wystawiane są: faktura Vat, Faktura Vat marża lub paragon fiskalny.
 6. Sprzedający oświadcza, że w zakresie oferowanych Produktów wymienionych w § 1. pkt 6. b. jest Organizatorem turystyki w rozumieniu zapisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 24.11.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2361)
 • 3 Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.bialystok.pttk.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki rzeczy ruchomych.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez znajdujący się na Stronie Internetowej formularz zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:
 • dodania Produktu do koszyka,
 • wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa Kupującego,
 • podanie adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego 
 • wybór formy płatności,
 • akceptacja regulaminu Sklepu oraz Warunków uczestnictwa w wycieczkach
 • potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.

Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie dokonania zapłaty za Zamówienie przez Klienta.

 1. Zamówienia składane poprzez Stronę Internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że zamówienie Produktów określonych w § 1 punkt 6 a, b i c można składać do określonego terminu podanego w opisie ww. Produktów.
 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 3. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT/faktury VAT-marża, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT-marża z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT/VAT-marża w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem potwierdzenia dokonania wpłaty przez system płatności online Przelewy24.pl lub wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.
 • 4 Koszty i termin wysyłki
 1. Produkt określony w § 1 punkt 6 a, b i c wysyłany jest w formie graficznego potwierdzenia/voucheru na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
 2. Produkt określony w § 1 punkt 6 d dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej Inpost (paczkomat lub kurier), co wiąże się z dodatkowym kosztem za przesyłkę. 
 3. Przesyłka dostarczona jest w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 2-3 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.
 • 5 Płatności

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

 1. Płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, tj. PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887 | Regon: 301345068, Nr KRS 0000347935
 2. Przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202, prowadzone w Banku PKO BP w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 • 7 Procedura reklamacji
 1. W przypadku, gdy niezadowolenia z odpowiedniego wykonania umowy przez Sprzedającego Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę świadczeń zawartych w umowie zakupionej przez Sklep Internetowy www.bialystok.pttk.pl.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Sprzedającego, tj. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3, 15-002 Białystok, e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com. 
 3. Reklamacje rozpoznaje Sprzedający w terminie 30 dni od daty wpłynięcia.
 • 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 4. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres ro.pttk.bialystok@gmail.com.
 5. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

– Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

– Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

– Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 • 9 Zmiana Regulaminu
 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 Data opublikowania regulaminu: 12.04.2022 r.