Walne Zebranie Koła Terenowego

Drodzy członkowie Koła Terenowego,

 

Ze względu na fakt, iż toczy się kampania sprawozdawczo-wyborcza w naszym całym Towarzystwie – PTTK czeka w grudniu 2022 roku XX Walny Zjazd w Warszawie oraz zbliża się ku końcowi kadencja władz Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku, naszym obowiązkiem jest przeprowadzenie Walnego Zebrania Koła celem wyboru nowych władz na kadencję 2022-2026 oraz delegatów na Walny Zjazd Oddziału. Niniejszym zarząd Koła Terenowego przy RO PTTK w Białymstoku zawiadamia wszystkich swoich członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Koła oraz przekazuje inne niezbędne informacje z tym związane.

  • Walne Zebranie Koła Terenowego przy RO PTTK w Białymstoku odbędzie się w dniu 16 maja 2022 r. o godz. 17:00 w siedzibie RO PTTK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 w Białymstoku. W razie nieosiągnięcia quorum (minimum 50% członków Koła uprawnionych do głosowania) w pierwszym terminie, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 17:15 w w/w miejscu i będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania (§ 4 ust. 3 Ordynacji Wyborczej PTTK).
  • W załączniku do niniejszego zawiadomienia znajduje się proponowany porządek obrad oraz proponowany regulamin obrad Walnego Zebrania.
  • Walne Zebranie zgodnie z rozdzielnikiem mandatów wybiera 17 delegatów na Zjazd RO PTTK w Białymstoku; delegaci na Zjazd RO PTTK będą wybierać nowe władze Oddziału oraz delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Podlaskiego.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Koła Terenowego przy RO PTTK w Białymstoku

Proponowany regulamin obrad Walnego Zebrania Koła Terenowego przy RO PTTK w Białymstoku

 

W imieniu zarządu

Prezes Koła Terenowego

Wiaczesław Andrejczuk

Comments are closed.